Stručni kadar Contractor-a

 

jovica nikolic

 

Mirko Maksimović, dipl. inž. rudarstva,
smer za površinsku eksploataciju

VLASNIK KOMPANIJE

 

    Kreator je i većine projektantskih i razvojnih aktivnosti. Rukovodio je većinom projekata i studija koje su urađene u Birou za projektovanje. Radno iskustvo je sticao u RUDNIKU BAKRA-BOR, GARBOULI-PRIJECT-LIBIJA, DIJAMANT BOART - BRISEL, REIK -KOLUBARA, DIAMANT BOART STARTA BIT - ABERDIN, THISSEN-JDN-NEUHAUS-RUR (Nemačka), GULLICK DOBSON-VIGAN (Engleska), PELLEGRINI – VERONA, KELLY – JONANESBURG, ANTOLLINI LUIGI – VERONA, JADRANKAMEN-BRAČ, CHAVIMOCHIC i QEBRADA HONDA-PERU, KONTAKTOR-BEOGRAD i CONTRACTOR –BEOGRAD.
Bavi se razvojnim i inovacionim programima- rukovodio je sa dva Inovaciona projekta koje je finansiralo Ministarstvo za nauku. Rukovodi programom eksploatacije zeolita na ležištu “Jablanica” kod Kruševca, rukovodi eksploatacijom šljunka na ležištima „Paretnjak“ i “Staro Selo” na Velikoj Moravi kod Velike Plane.
Napisao je knjigu „Eksploatacija, ispitivanje, primena arhitektonskog kamena“, 2006., a koautor je monografije “Vodonepropusni ekrani u sistemima odvodnjavanja“. Objavio je 39 stručnih i naučnih radova.

 

jovica nikolic

 

Jovica Nikolić, dipl. inž. rudarstva,
smer za površinsku eksploataciju

SAMOSTALNI PROJEKTANT

 

    Veliko radno iskustvo u sistemu kakav je bio rudnik Majdanpek omogućilo je da se brzo adaptira na zadatke u projektantskom zanatu. Radno iskustvo i primena savremenih alata i softvera koje preduzeće ima za potrebe projektovanja u oblasti rudarstva, omogućilo je njegovu samostalnost u projektovanju svih objekata površinske eksploatacije mineralnih sirovina. Učestvovao u izradi brojnih GRP-a i DRP-a kao samostalni i odgovorni projektant. Praktično nema projekta koji je Biro za projektovanje uradio da Nikolić nije u njemu učestvovao.

 

nebojsa strainovic

 

Nebojša Strajinović, dipl. inž. rudarstva, opšti smer

SPECIJALISTA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU

 

    Rukovodio je izvođenjem brojnih istražnih i eksploatacionih radova u podzemnoj eksploataciji uglja, olova i cinka.

- Upravnik radilišta na izradi podzemnih prostorija u Rudnicima magnezita Užice
- Upravnik radilišta na otkopavanju rude u Rudnicima magnezita
   „Šumadija“ Čačak
- Upravnik radilišta na permanizaciji glavnog transportnog hodnika
   (torket beton) u kamenolomu Jelen Do
- Direktor i upravnik radilišta na izradi transportnog hodnika u rudniku
   mrkog uglja Štavalj
- Upravnik radilišta na izradi potkopa u ležištu Kula (Kriva Feja)
- Upravnik radilišta na izradi podzemnih prostorija i otkopavanje rude u
   rudniku olova i cinka „Crnac“ Leposavić

 

nemanja radovic

 

Nemanja Radović, dipl. inž. rudarstva,
smer za površinsku eksploataciju

PROJEKTANT

 

    Karakteriše se izuzetnom studioznošću i razumevanjem rudarske problematike, kako u operativnom smislu, tako i u projektantskom. Pripada novoj generaciji inženjera koja maksimalno primenjuje sve savremene instrumente obrade u projektovanju. Samostalno obrađuje i projektuje i najsloženije rudarske objekte. Učestvuje kao obrađivač, u svim projektima firme. Ima izražen istraživački duh i kreativnost. Veoma je odgovoran i uporan.

 

daniel krizak

 

Daniel Križak, dipl. inž. geologije,
smer za rudničku geologiju

GLAVNI GEOLOG

 

    Inženjer sa velikim iskustvom u rudniku Pb-Zn rude Blagodat – Vranje i Nemetali Vranjska Banja (zeoliti, dijatomit, tufovi). Na vodo-sistemu CHACAMARCA i ležištu TG kamena QEBRADA HONDA (Peru, 4.000mNV) radio na analizi geološke problematike.
Kao glavni geolog preduzeća, autor je velikog broja Projekata detaljnih geoloških istraživanja (56) i Elaborata o rezervama. Takođe je učestvovao u većini rudarskih projekata kao odgovorni projektant za geologiju (41).
U dugogodišnjoj karijeri specijalizovao se za problematiku ležišta Pb-Zn i ležišta nemetala (zeoliti, tufovi, TG kamen, arhitektonski kamen).
Učestvovao u realizaciji geološkog projekta istraživanja planine Kukavice i inovacionih projekta (2) finansiranih od strane Ministarstva za nauku i Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja Srbije.
Rukovodi razvojnim programom prerade zeolita iz ležišta “Jablanica” kod Kruševca.

 

 

Vanja Maksimović, dipl. inž. geologije, smer opšti

TEHNIČKI DIREKTOR

 

    Rukovodi širokim proizvodnim programom preduzeća koji obuhvata preradu velikog broja stenskih materijala različite primene, kao i realizacijom novih programa preduzeća.
Učestvovala u realizaciji dva inovaciona projekta u obradi arhitektonskog kamena.
Izuzetan poznavalac stenskih materijala koji se koriste u građevinarstvu Srbije. Uvela je nove drobljene stenske materijale u građevinarstvo Srbije (gnajsevi, škriljci, cipolini, argilošisti).
Ima izraženu stručnu upornost u pronalaženju novih stenskih materijala za primenu u građevinarstvu, što je rezultiralo dobijanjem novih tehnika završne obrade i koji će uskoro biti promovisani na tržištu.
Rukovodilac je preduzeće koje ima složen i širok proizvodni program. Rukovodi radom tri pogona preduzeća.


ana dajovicAna Dajović, dipl. inž. geologije, smer ILMS


PROJEKTANT

 

    Projektant, učestvuje u izradi geoloških Projekata i Elaborata. Rukovodilac je u realizaciji nekoliko Projekata istraživanja. Permanentno radi na stručnom usavršavanju. Koristi sve softvere koje preduzeće ima. Samostalno projektuje i najsloženije geološke projekte. Izuzetno oseća prostor i razume svaku geološku manifestaciju u ležištu. Odgovorna i profesionalna u izvršenju zadataka. Pokazuje afinitet za marketinške i PR aktivnosti.

 

 

ljiljana grujic

 

Ljiljana Grujičić, magistar teh. nauka za geologiju

PROJEKTANT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

    Vodi problematiku zaštite životne sredine. Uporedo sa izradom Studije uticaja, radi na stručnom usavršavanju, kroz pohađanje doktorskih studija za oblast zaštite životne sredine na RGF-u u Beogradu. Kao projektant samostalno radi sve Projekte i Studije iz oblasti životne sredine. Obrađuje geološku dokumentaciju u rudarskim Projektima i Studijama.

 

 

ana tancic

 

Ana Tančić, inž. geodezije


PROJEKTANT

 

    Preduzeće raspolaže sa kompletnim geodetskim hardverom i softverom koji projektant Tančić efikasno koristi. Vrši snimanje geoloških i rudarskih objekata, radi periodična snimanja, obračun masa, projektuje puteve, radove na terenu itd.